Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All my bookmarks are gone, Firefox somehow lost everything.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please help me fix what just happened and restore all my Firefox data to where it was yesterday.

'''Please''' help me fix what just happened and restore all my Firefox data to where it was yesterday.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi Chuck, Could you try the solutions in the following article and see if any of them help: Recover lost or missing Bookmarks

Hữu ích?

more options

Chris, I tried to understand recovering lost bookmarks. Hiring a person to come here and fix this is my only hope. Maybe I can find someone who accept food stamps to work with this old laptop.

I'm very grateful for your help, but I'm helpless alone.

Hữu ích?

more options

Would you be able for a call on Zoom or Teams? I can then guide you through the process live.

Hữu ích?

more options

God bless you, Chris. My current mental state and in-ability to use zoom or to be guided thru computer processes renders me a lost cause. Please accept my gratitude and don't be bummed that I failed, not you.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.