Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser, add on / extensions did not work.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

I enjoy Firefox browser, but this morning I found that my add on/ extensions do not work and I found that if I try to add any extension recommended by Firefox I get the message " this cannot be installed the file is corrupt", I don't understand. I have tried a refresh, I have went to the fixes in about.config and no matter this situation doesn't change. please advise. I cant include a screenshot because it will not work.

I enjoy Firefox browser, but this morning I found that my add on/ extensions do not work and I found that if I try to add any extension recommended by Firefox I get the message " this cannot be installed the file is corrupt", I don't understand. I have tried a refresh, I have went to the fixes in about.config and no matter this situation doesn't change. please advise. I cant include a screenshot because it will not work.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi wtjohnson1,

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Hữu ích?

more options

If you are using ESET please see this thread -

ALL extensions appear to be corrupt. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381931

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.