On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webpage Background and letter change

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How do I change the background for all webpages to black with letters displayed as white. I have a vision problem which inhibits my ability to view letters on a white background.

How do I change the background for all webpages to black with letters displayed as white. I have a vision problem which inhibits my ability to view letters on a white background.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should be able to do that for some websites with Settings > General > Language & Appearance > Web site appearance. For others I suggest an extension called Dark Reader.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-web-appearance-settings-firefox https://addons.mozilla.org/firefox/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.