Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Issues with Yahoo Mail tab CLOSING after download

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nof_j

more options

Since the most current Firefox update in June 2022, when in Yahoo Mail and downloading an attachment, as the download complete, the Yahoo Mail tab is automatically closing, requiring I to go to 'History', then 'Recently Closed' tabs to re-open it. This happens Every.Single.Time I download photos and scanned docs from email. Again, this has never happened before - only with the recent Firefox update. I have 2021 a MacBook Pro.

Since the most current Firefox update in June 2022, when in Yahoo Mail and downloading an attachment, as the download complete, the Yahoo Mail tab is automatically closing, requiring I to go to 'History', then 'Recently Closed' tabs to re-open it. This happens Every.Single.Time I download photos and scanned docs from email. Again, this has never happened before - only with the recent Firefox update. I have 2021 a MacBook Pro.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I also have this problem with Firefox 104.0b4 (64 bit) under Ubuntu 20.04. It started randomly some time ago, but now it closes the yahoo mail tab every time after download an attachment.

Hữu ích?

more options

Same problem with Firefox 103.0.2. I have a 2020 Flagship HP running Windows 10 Home.

Được chỉnh sửa bởi nof_j vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.