Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

screen sharing access

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I join a Google Hangout and try to share my entire screen, Firefox always prompts me whether to share a window or the entire screen. I always want to share the entire screen. But when I enable the checkbox for "Remember this decision" I get this warning: Firefox can not allow permanent access to your screen.

Why does this happen? Is it because I'm on a unbuntu or is it specific to ubuntu Catalina?

When I join a Google Hangout and try to share my entire screen, Firefox always prompts me whether to share a window or the entire screen. I always want to share the entire screen. But when I enable the checkbox for "Remember this decision" I get this warning: Firefox can not allow permanent access to your screen. Why does this happen? Is it because I'm on a unbuntu or is it specific to ubuntu Catalina?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.