Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't automatically set Firefox to go to a new tab when clicking on DuckDuckGo's search results

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" selected, but it doesn't go there when I do select a result from DuckDuckGo or Google. I need to right click my mouse and select "Open Link in new tab". How do I make this happen?

I have ''When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" selected, but it doesn't go there when I do select a result from DuckDuckGo or Google. I need to right click my mouse and select "Open Link in new tab". How do I make this happen?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can select it in DDG Settings (remove blank space in link).

https://duckduckgo. com/settings

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.