Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

remove top sites from address bar drop-down

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ming Ze

more options

I would really like to turn off the top sites list that pops up when I click on the address bar. How do I do that?

I would really like to turn off the top sites list that pops up when I click on the address bar. How do I do that?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The solutions to remove top sites from address bar drop-down are: 1. Firefox menu option which is on top right corner -> Settings -> Search -> Search Suggestions -> uncheck the checkbox of "Provide search suggestions".

2. Firefox menu option which is on top right corner -> Settings -> Privacy & Security -> Address Bar -> uncheck the checkbox of "Browsing history" and "Shortcuts".

Hữu ích?

more options

Solutions: 1. Firefox menu option -> Settings -> Search -> Search Suggestions -> uncheck the checkbox of "Provide search suggestions".

2. Firefox menu option -> Settings -> Privacy & Security -> Address Bar -> uncheck the checkbox of "Browsing history" and "Shortcuts".

Hữu ích?

more options

There are 2 possible solutions: 1. Firefox menu option -> Settings -> Privacy & Security -> Address Bar -> uncheck the checkbox of "Browsing history" and "Shortcuts".

2. Firefox menu option -> Settings -> Search -> Search Suggestions -> uncheck the checkbox of "Provide search suggestions".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.