On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to enable autosave login option

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi f.tazz

more options

How can I enable the "ask to save logins and passwords" option? See the attachment. I do not use private mode and saving history is allowed. I can browse saved logins also, but I want to activate automatic infill of them. Firefox 102.0 64-bit

How can I enable the "ask to save logins and passwords" option? See the attachment. I do not use private mode and saving history is allowed. I can browse saved logins also, but I want to activate automatic infill of them. Firefox 102.0 64-bit

Giải pháp được chọn

Resolved. I deleted folowing lines from mozzila.cfg:

lockPref("signon.rememberSignons", false); lockPref("signon.autofillForms", false); lockPref("signon.prefillForms", false);

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Resolved. I deleted folowing lines from mozzila.cfg:

lockPref("signon.rememberSignons", false); lockPref("signon.autofillForms", false); lockPref("signon.prefillForms", false);

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.