Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox version 101.0.1 64bit Keeps freezing

 • Không có trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi frogfrog1218

more options

Firefox version 101.0.1 64bit Keeps freezing, I have to use the task manager to close it. It happens about 10 times a day. What is wrong? What do I do to fix this besides switching to a new browser permenantly? Windows 10Pro 64

Firefox version 101.0.1 64bit Keeps freezing, I have to use the task manager to close it. It happens about 10 times a day. What is wrong? What do I do to fix this besides switching to a new browser permenantly? Windows 10Pro 64

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to boot the computer in Windows Safe mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test to see if that helps.

Do a clean reinstall and delete the Firefox program folder before reinstalling a fresh copy of Firefox.

Download a fresh Firefox copy and save the file to the desktop.

  Firefox 20.0.x: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html 

Uninstall your current Firefox version, if possible, to cleanup the Windows registry and settings in security software.

  Do NOT remove personal data when you uninstall your current Firefox version, because all profile folders will be removed and you will also lose your personal data like bookmarks and passwords from profiles of other Firefox versions. 

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

  It is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure that there are no problems with files that were leftover after uninstalling.
  http://kb.mozillazine.org/Uninstalling_Firefox 

Your bookmarks and other profile data are stored in the Firefox profile folder and won't be affected by an uninstall and (re)install, but make sure that "remove personal data" is NOT selected when you uninstall Firefox.

If you keep having problems then also create a new profile.

  http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox
  http://kb.mozillazine.org/Profile_backup 
  http://kb.mozillazine.org/Standard_diagnostic_-_Firefox#Clean_reinstall

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.