On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On MacOS Monterey 12.4, Firefox version 102 (June 28, 2022) not displaying Cherokee unicode

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Yesterday 06/22/2022 Cherokee unicode sites looked fine. Today with Firefox 102 update, the displays are scrogged. Ex: ᏅᏬᏘ ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏙᏗ ᏗᎧᎵᎢᏍᏗ What happened?? I had my font preference set to Plantagenet which has worked fine up to now. I tried changing fonts, restarting Firefox, restarting my Mac, and it's still broken. I'm wondering if this is also affecting other Unicode writing systems.

Yesterday 06/22/2022 Cherokee unicode sites looked fine. Today with Firefox 102 update, the displays are scrogged. Ex: ᏅᏬᏘ ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏙᏗ ᏗᎧᎵᎢᏍᏗ What happened?? I had my font preference set to Plantagenet which has worked fine up to now. I tried changing fonts, restarting Firefox, restarting my Mac, and it's still broken. I'm wondering if this is also affecting other Unicode writing systems.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.