On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto Download Files even in view mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ericmok85

more options

Hi, I have some issue on the new updates on Version 101.0.1 (64 bit) Firefox auto-download all my files even when I am in view mode. Is there a way to disable this feature?

Hi, I have some issue on the new updates on Version 101.0.1 (64 bit) Firefox auto-download all my files even when I am in view mode. Is there a way to disable this feature?

Giải pháp được chọn

One thing they did was change "Always ask" to 'Save' for each file type where that choice was made. Go to Applications on the General page of Settings to change them back to what you want. You can still choose which folder to use for downloads under Downloads on the same page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

One thing they did was change "Always ask" to 'Save' for each file type where that choice was made. Go to Applications on the General page of Settings to change them back to what you want. You can still choose which folder to use for downloads under Downloads on the same page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.