Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I save my Firefox profile data

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2691 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi xiiaoru0922

more options

I would like to save my Firefox profile data into my computer as I would like to transfer the data to a different computer. Is there any solution to how to save it down?

I would like to save my Firefox profile data into my computer as I would like to transfer the data to a different computer. Is there any solution to how to save it down?

Giải pháp được chọn

The file location is "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles". Simply copy that, throw it on a flash drive, and then move it to the same location on the new machine.

I think Firefox also has accounts that back up your data and allow you to transfer it from device to device? I might be wrong on that.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The file location is "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles". Simply copy that, throw it on a flash drive, and then move it to the same location on the new machine.

I think Firefox also has accounts that back up your data and allow you to transfer it from device to device? I might be wrong on that.

more options

ericmok85 said

The file location is "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles". Simply copy that, throw it on a flash drive, and then move it to the same location on the new machine. I think Firefox also has accounts that back up your data and allow you to transfer it from device to device? I might be wrong on that.

Thanks a lot! That worked!