Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Paramountplus videos will no longer play using firefox.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have been watching videos on paramountplus through firefox for over a year. Last week, they stopped playing at all. I can navigate the paramounplus website just fine and I am not getting any error messages, the videos simply don't start when i hit play. I spoke with support at paramountplus and they said it was because I wasn't using chrome as my browser. I did download chrome (reluctantly) with the agent on the phone and the videos played just fine. I have not made any adjustments to my computer or installed any new programing. Everything is exactly as it was when the videos were playing fine through firefox. Any ideas?

I have been watching videos on paramountplus through firefox for over a year. Last week, they stopped playing at all. I can navigate the paramounplus website just fine and I am not getting any error messages, the videos simply don't start when i hit play. I spoke with support at paramountplus and they said it was because I wasn't using chrome as my browser. I did download chrome (reluctantly) with the agent on the phone and the videos played just fine. I have not made any adjustments to my computer or installed any new programing. Everything is exactly as it was when the videos were playing fine through firefox. Any ideas?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.