Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloading pdf files fails

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Lately when I attempt to download any pdf file I get the 'file name'.pdf with 'failed' as the result (when I check the Download icon on the FF status bar). I looked in my download directory and I found these 'failed' .pdf files with 0 KB and also some files (same name).pdf.part. I changed the file extension (deleted .part) to .pdf and the files would open in Acrobat. Nobody likes inconsistent problems, but occasionally a pdf will download normally!! But it fails more than it works. Using FF 102.0 (64-bit)

Lately when I attempt to download any pdf file I get the 'file name'.pdf with 'failed' as the result (when I check the Download icon on the FF status bar). I looked in my download directory and I found these 'failed' .pdf files with 0 KB and also some files (same name).pdf.part. I changed the file extension (deleted .part) to .pdf and the files would open in Acrobat. Nobody likes inconsistent problems, but occasionally a pdf will download normally!! But it fails more than it works. Using FF 102.0 (64-bit)

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Here is an example of the download directory.

I also fiddled with the browser settings for my download directory and checked the box to 'Always ask you where to save files' and that allowed me to consistently download the pdf files. Changing back (deselected that option) it will fail to download.

Hữu ích?

more options

Sorry, here is that directory image

Hữu ích?

more options

same problem

Hữu ích?

more options

Firefox uses the .part file during the download and when the download has finished it will copy/rename the .part file to the actual pdf placeholder file. If you keep the .part file and the 0 byte file then something went wrong with that last stage. This could be a problem with security (AV) software.

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.