On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to generate API key, key confirmation email wasn't sent, no way to resend email confirmation

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hi guys,

I'm trying to generate API key to access addon APIs using the addons.mozilla.org -> tools->Manage Api Keys.

As web screen states before generating the key I need to confirm it via email, however no confirmation email was sent to "[email address]". This might be relevant to the issue, the account email was changed from "[email address]" to "[email address]" some time ago.

We've checked the following link trying to troubleshoot the issue on our end, but had no success. We haven't found the way how to resend the email via UI.

Could you please resend the confirmation email for API key to "[email address]" once more?

Thanks in advance, Vladimir from Kaseya Inc.

Hi guys, I'm trying to generate API key to access addon APIs using the [https://addons.mozilla.org/en-GB/developers/addon/api/key/ addons.mozilla.org -> tools->Manage Api Keys]. As web screen states before generating the key I need to confirm it via email, however no confirmation email was sent to "[email address]". This might be relevant to the issue, the account email was changed from "[email address]" to "[email address]" some time ago. We've checked the following [https://support.mozilla.org/en-US/kb/im-having-problems-confirming-my-firefox-account/ link] trying to troubleshoot the issue on our end, but had no success. We haven't found the way how to resend the email via UI. Could you please resend the confirmation email for API key to "[email address]" once more? Thanks in advance, Vladimir from Kaseya Inc.

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Resolved by contacting amo-admins@mozilla.com

Hữu ích?

more options

Hi

Thank you for letting us know. As this is an open forum I will remove your email addresses for your privacy and security.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.