Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wxmaxima help that uses firefox cannot find the on disk html help files

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I run wxmaxima on ubunbtu 20.04. The help menu option calls up firefox (v 101.0.1 (64 bit)) to find the local on disk html files. However this brings up the error message:

File not found

Firefox can’t find the file at /usr/share/maxima/5.45.1/doc/html/maxima_singlepage.html#g_t_0025.

But this is a valid path with user access permissions and the file maxima_singlepage.html exists and has user read permissions.

So what is firefox doing in looking for this file?

I have used the ms windows 10 version of wxmaxima and the firefox help works perfectly.

I run wxmaxima on ubunbtu 20.04. The help menu option calls up firefox (v 101.0.1 (64 bit)) to find the local on disk html files. However this brings up the error message: File not found Firefox can’t find the file at /usr/share/maxima/5.45.1/doc/html/maxima_singlepage.html#g_t_0025. But this is a valid path with user access permissions and the file maxima_singlepage.html exists and has user read permissions. So what is firefox doing in looking for this file? I have used the ms windows 10 version of wxmaxima and the firefox help works perfectly.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.