Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Exempt plugins from color management?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rsbrux

more options

Because many websites ignore my choice of a dark theme (both in Windows and in Firefox) I tried using color management in my Firefox Settings to force white text on a black background. This had the desired effect on websites, but unfortunately also applies to plug-ins, some of which (like uMatrix) depend on changes of background color to convey information or have dark icons which become invisible on the dark background. Is there any way I can have my cake and eat it too?

Because many websites ignore my choice of a dark theme (both in Windows and in Firefox) I tried using color management in my Firefox Settings to force white text on a black background. This had the desired effect on websites, but unfortunately also applies to plug-ins, some of which (like uMatrix) depend on changes of background color to convey information or have dark icons which become invisible on the dark background. Is there any way I can have my cake and eat it too?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

Have you tried using an add-on such as?:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/darkreader/

Hữu ích?

more options

Thanks, @Paul. DarkReader allows me to use uMatrix again, but it causes trouble with some websites I visit that have grey text on a white background. DarkReader darkens the background but leaves the text unchanged, rendering it unreadable. Any other suggestions? P.S. I am now trying Midnight Lizard, which I find easier to configure/manage on-the-fly.

Được chỉnh sửa bởi rsbrux vào

Hữu ích?

more options

Thanks, @Paul. DarkReader allows me to use uMatrix again, but it causes trouble with some websites I visit that have grey text on a white background. DarkReader darkens the background but leaves the text unchanged, rendering it unreadable. Any other suggestions? P.S. I am now trying Midnight Lizard, which I find easier to configure/manage on-the-fly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.