On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

rolling over link pops up URL in status bar but no "in new tab" indication

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

MacOS FF dev edition 102 When I roll my mouse over a link, in pops up the URL in the bottom left (i.e. status bar as safari calls it) but there's no indication of if the link will show in the current tab or a new tab. in safari, the end of the URL states "in new tab" if that's the case.

MacOS FF dev edition 102 When I roll my mouse over a link, in pops up the URL in the bottom left (i.e. status bar as safari calls it) but there's no indication of if the link will show in the current tab or a new tab. in safari, the end of the URL states "in new tab" if that's the case.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Steven,

I don't think there is a way to do that, but it's a great idea. I've searched, but am unable to find any current plan to implement that feature.

Go to Help > Share ideas and feedback and suggest the idea to the Mozilla team.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.