Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't add or manage bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I wanted to add a bookmark and found that the commands for Manage Bookmarks, Bookmark Current Tab, and Bookmark All Tabs were all grayed out. I searched help topics and tried everything I could find:

• I deleted the old xulstore.json file. • I used the Firefox refresh feature. • I found Places Database and tried Verify Integrity. It reported that both databases are sane (I'm attaching a screenshot of the results). • I restarted the computer. • I quit Firefox and got info on the places.sqlite file. It is not locked.

Nothing so far has worked. Any ideas?

Thanks in advance for any help!

I wanted to add a bookmark and found that the commands for Manage Bookmarks, Bookmark Current Tab, and Bookmark All Tabs were all grayed out. I searched help topics and tried everything I could find: • I deleted the old xulstore.json file. • I used the Firefox refresh feature. • I found Places Database and tried Verify Integrity. It reported that both databases are sane (I'm attaching a screenshot of the results). • I restarted the computer. • I quit Firefox and got info on the places.sqlite file. It is not locked. Nothing so far has worked. Any ideas? Thanks in advance for any help!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder with Firefox closed. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created
  • you lose the history when a new places.sqlite is created

You may have to restore an older bookmarks backup in the bookmarkbackups folder via the Bookmarks Manager (Library).

See also:

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.