Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Partial crash recovery of Firefox Windows and tabs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

I had a partial crash of Firefox browser where some windows with multiple tabs closed. I believe it was caused by my processor overheating. After correcting my processor overheating issue and restarting, the remaining windows that were open before the reboot restored as the previous session but the windows and tabs that crashed did not recover. Would those be backed up anywhere?

I had a partial crash of Firefox browser where some windows with multiple tabs closed. I believe it was caused by my processor overheating. After correcting my processor overheating issue and restarting, the remaining windows that were open before the reboot restored as the previous session but the windows and tabs that crashed did not recover. Would those be backed up anywhere?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.