Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am having trouble downloading songs from You tube to my iTunes..

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello, I am having trouble downloading songs from you tube to my iTunes. it keeps showing me errors. I have account with Firefox..please help me. thank you.

Mrudula

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Hello, I am having trouble downloading songs from you tube to my iTunes. it keeps showing me errors. I have account with Firefox..please help me. thank you. Mrudula ''[Personal information removed by moderator. Please read [[Mozilla Support rules and guidelines]], thanks.]''

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox account isn't the same as iTunes account that is your Apple ID. So what is the error your getting and screenshot and blackout private info so others can see what is happening.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.