Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Turn off >EVERY< certificate check/verification in firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is it possible to turn off EVERY signle certificate check/verification in firefox?

  1. "Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE"
  2. "Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT"
  3. "Bulleted list itemMOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED"
  4. "SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN"
  5. "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER"
  6. "etc etc... EVERY single certificate check!"

In the past it was really easy just start with "--ignore-certificate-errors". Now it's like moon landing, all options are hidden or have under a hundrred layer option list. Anything in the "about:config" ? browser.ssl_override_behavior 1 security.ssl.enable_ocsp_stapling false

(Please do NOT comment its unsafe and other things, that's not what I'm looking for)

Is it possible to turn off '''EVERY '''signle certificate check/verification in firefox? # "Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE" # "Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT" # "Bulleted list itemMOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED" # "SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN" # "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" # "etc etc... '''EVERY '''single certificate check!" In the past it was really easy just start with "--ignore-certificate-errors". Now it's like moon landing, all options are hidden or have under a hundrred layer option list. Anything in the "about:config" ? browser.ssl_override_behavior 1 security.ssl.enable_ocsp_stapling false (Please do '''NOT '''comment its unsafe and other things, that's not what I'm looking for)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Possibly Settings > Privacy & Security > Certificates.

Hữu ích?

more options

I'm sure you know why this isn't possible.

Some info, in case you do not know:

// Controls behavior of the "Add Exception" dialog launched from SSL error pages
// 0 - don't pre-populate anything
// 1 - pre-populate site URL, but don't fetch certificate
// 2 - pre-populate site URL and pre-fetch certificate (default)
browser.ssl_override_behavior = 2

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.