Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error in handling some bank date-entry boxes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dholford

more options

This may be a duplicate complaint, as I got cut off before I could complete. With at least two banks I use, FireFox displays data-entry boxes for dates incorrectly - it truncates the last digit. Chrome (the gold standard?) displays correctly. My example images, first from Chrome, second from FireFox, seem to have survived the cut off.

This may be a duplicate complaint, as I got cut off before I could complete. With at least two banks I use, FireFox displays data-entry boxes for dates incorrectly - it truncates the last digit. Chrome (the gold standard?) displays correctly. My example images, first from Chrome, second from FireFox, seem to have survived the cut off.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Firefox 102 seems to have fixed the problem - thanks!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Thank you for your question and the screenshots.

Looking at them, it appears that the developer of that site has only designed and tested for other browsers and not Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 102 seems to have fixed the problem - thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.