Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I check for updates on Firefox

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 76 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tan Pei Hong

more options

How do I check for up dates on Firefox

How do I check for up dates on Firefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Hi, you can click the menu button Fx57Menu, click "Help" and select "About Firefox". The About Firefox window will appear. The version number is listed underneath the Firefox name.

1. Here is an example of what the About Firefox window will look like:

Fx91AboutFirefoxWindow

2. Opening the About Firefox window will, by default, start an update check. If an updated version of Firefox is available, it will be automatically downloaded.

fx91AboutDownloadingUpdate

3. When the download is complete, click the Restart to update Firefox button.

fx91AboutRestartUpdate

For more information, you can also try see the Find what version of Firefox you are using and Update Firefox to the latest release support articles.

Hope this helps.