Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fox news videos still play after selecting to block audio and video

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AKM711

more options

fox news videos still play after selecting to block audio and video and disabling autoplay

fox news videos still play after selecting to block audio and video and disabling autoplay

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Fox news... provide examples please.

Hữu ích?

more options

You can look at these prefs on the about:config page to see what settings work for you to block autoplay.

  • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;5:blockAll]
  • media.autoplay.blocking_policy = 2
  • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
  • media.autoplay.block-event.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Hữu ích?

more options

I am having the same problem with Fox News Website. Every other news web site, that I go to, has video auto play blocked but Fox News slips through. I have the proper configuration in about: config. Can anyone shed some light on this?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.