Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no Passwords, no Sync, weird Addon & Policies

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi blxckOxymoron

more options

Hello, My firefox has been randomly exiting for a longer time now. (I reopen Firefox it restores itself without any crash info) I've already tried reinstalling and using the cleaning tool. Now I wanted to remove my Addons, but one of them isn't deletable. It also has no name displayed which confused me... Furthermore, there are only "InstalTime12345678"-files in the crash reports directory (which I think aren crash reports). It seems to me the mysterious addon is installed through the policies. (I have a screenshot attached and uploaded them https://pastebin.com/59wzMDyv) This is my private computer and I never set those. Has anyone seen this before or can help? Thanks

Hello, My firefox has been randomly exiting for a longer time now. (I reopen Firefox it restores itself without any crash info) I've already tried reinstalling and using the cleaning tool. Now I wanted to remove my Addons, but one of them isn't deletable. It also has no name displayed which confused me... Furthermore, there are only "InstalTime12345678"-files in the crash reports directory (which I think aren crash reports). It seems to me the mysterious addon is installed through the policies. (I have a screenshot attached and uploaded them https://pastebin.com/59wzMDyv) This is my private computer and I never set those. Has anyone seen this before or can help? Thanks

Giải pháp được chọn

ah I think I figured It out you can edit the policies in C:\Program Files\Mozilla Firefox\distribution\policies.json I was then able to uninstall the extension

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

oh and yes my passwords are also missing but I think this is another issue - sorry, forgot to change the title

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

ah I think I figured It out you can edit the policies in C:\Program Files\Mozilla Firefox\distribution\policies.json I was then able to uninstall the extension

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.