On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open Bookmarks form Dropdown menu in Background without Dropdown menu closing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hellschwarz

more options

I want to select multiple Tabs from a bookmark folder to open in the background.

On Chrome this used to be quite easy: Just open the Dropdown, click whichever tabs you wanted to open with the Mousewheel and done.

On Firefox you need to enable new tabs to open in Background first. I managed to find the setting for that with google after a while. You need to go to advanced settings by typing about:config into your url bar.

Then you search for browser.tabs.loadBookmarksInBackground and click "enable".

But this didn't fix the other issue I had, that the dropdown menu always closes as soon as I click anything.

Is there a way so it stays open until I'm done selecting the pages I want?

I want to select multiple Tabs from a bookmark folder to open in the background. On Chrome this used to be quite easy: Just open the Dropdown, click whichever tabs you wanted to open with the Mousewheel and done. On Firefox you need to enable new tabs to open in Background first. I managed to find the setting for that with google after a while. You need to go to advanced settings by typing about:config into your url bar. Then you search for browser.tabs.loadBookmarksInBackground and click "enable". But this didn't fix the other issue I had, that the dropdown menu always closes as soon as I click anything. Is there a way so it stays open until I'm done selecting the pages I want?

Giải pháp được chọn

Okay, I actually found the answer by myself. Since you can't delete questions for some reason I'll just provide the answer here:

Type about:config into your url bar

Search for browser.bookmarks.openInTabClosesMenu and set it to "false"

Done.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Okay, I actually found the answer by myself. Since you can't delete questions for some reason I'll just provide the answer here:

Type about:config into your url bar

Search for browser.bookmarks.openInTabClosesMenu and set it to "false"

Done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.