Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

gmail workspace comes on when try to forward articles

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt

more options

when i try to forward articles off of web sight to my contacts it goes to google workspace instead of Thunderbird mail.

when i try to forward articles off of web sight to my contacts it goes to google workspace instead of Thunderbird mail.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You have probably defined something on your browser to use workspaces.

You might want to read up on this in Firefox support https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-program-used-open-email-links#firefox:linux:fx102

I have set the version to 102 as 70 is way old and not currently under active support by Mozilla. As this is a browser question, I will transfer it to the Firefox Queue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.