On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 94 works in background tabs without focus where the latest one does not

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi Support team,

I would like to know what changes have been made after version 94 in firefox which changed the visibility logic. The websites work in background tab without the focus in version 94 where as the latest version requires the tab to be in focus or active. Could you please let me know if there are any config changes made in firefox by default for inactive tabs or tabs which are not focused. If so, could you please let me know what changes are required to get the same behavior for inactive tabs as version 94.

Thank you

Hi Support team, I would like to know what changes have been made after version 94 in firefox which changed the visibility logic. The websites work in background tab without the focus in version 94 where as the latest version requires the tab to be in focus or active. Could you please let me know if there are any config changes made in firefox by default for inactive tabs or tabs which are not focused. If so, could you please let me know what changes are required to get the same behavior for inactive tabs as version 94. Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.