Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can not download ghostery add on, Firefox 101.0.1

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Aventurijn

more options

I can not download ghostery add on with Firefox 101.0.1, my connection is (verry) good

How can i fixed this?

I can not download ghostery add on with Firefox 101.0.1, my connection is (verry) good How can i fixed this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See if this works. https://www.ghostery.com/ghostery-browser-extension It brings you back to the same page, but just for kicks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What does that error mean in English?

more options

It means "Download failed. Check your connection."

more options

Giải pháp được chọn

See if this works. https://www.ghostery.com/ghostery-browser-extension It brings you back to the same page, but just for kicks.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào