On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HP 9015e Printer

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Why does firefox no longer print to my HP9015e Printer

Why does firefox no longer print to my HP9015e Printer

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it see it as one of the printer options?

Hữu ích?

more options

Hi ryczekt, Would you be able to provide more details about what you're experiencing?

 • Is there a web page you can provide as an example?
 • How are you initiating the print? Are you using File > Print? Command-P?
 • What happens when you initiate the print? Does nothing happen? Do you get an error message? What does the error message say?
 • Does the print dialog appear, but HP9015e isn't in the list of available destinations?
 • Would you mind sending us a screenshot of what you're seeing? For instructions, see How do I create a screenshot of my problem?.
 • Or even a video? For instructions, see https://support.apple.com/HT208721 Upload the video to a cloud service, like YouTube, OneDrive, Google Drive, or Dropbox, and paste a link to the video in this forum thread.
  NOTE: This forum is public!

With those details, we should be able to better help investigate the issue, and provide a solution.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.