On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to download anything

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

For some unknown reason, I am no longer able to download anything in Firefox. The download manager just says "Failed". I tried using another browser and I am able to download okay. Any help with this would be greatly appreciated. Thank you.

For some unknown reason, I am no longer able to download anything in Firefox. The download manager just says "Failed". I tried using another browser and I am able to download okay. Any help with this would be greatly appreciated. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What site is this failing on?

Hữu ích?

more options

I've tried downloading from different websites, as well as email attachments...same problem. There is something preventing downloads of any kind. I'm able to download fine using a different browser.

Hữu ích?

more options

Did you disable all Addons and try the download again?

Hữu ích?

more options

Yes, I've disabled all extensions, themes, plug-ins and still same problem. Any help is appreciated.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.