On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have no volume in Youtube

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have no volume in Youtube when watching videos. I do in Safari, but no when using Firefox.

Thankyou, Steve

I have no volume in Youtube when watching videos. I do in Safari, but no when using Firefox. Thankyou, Steve

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What site is this that your getting this problem on?

Hữu ích?

more options

clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Hữu ích?

more options

What version of Mac OS?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.