Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enable Java Virtual Machine

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 520 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to Enable Java Virtual Machine in Mozilla Firefox browser?

How to Enable Java Virtual Machine in Mozilla Firefox browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is not possible.

Support for the Java plugin and the Java applet in a browser window is dropped in Firefox 52 release, so you can no longer embed Java in a web page. Firefox 52.9.0 ESR will run the Java plugin as the last Firefox version. Websites need to use Java Web Start (i.e. send a special XML file as application/x-java-jnlp-file) to launch a Java application in an external standalone window and can no longer use an applet to open a Java application embedded in a web page.