Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

visited link reset automatically

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

In my browser, the visited link worked fine for over a year. However, the other day, all the links suddenly went unvisited. Visited links are functioning normally after the symptom occurs and will change color. However, the color of past links remains unvisited (blue).

My history hasn't been cleared and everything remains. My places.sqlite is 40MB.

Why do these symptoms occur? Is it possible to restore visited links from history?

In my browser, the visited link worked fine for over a year. However, the other day, all the links suddenly went unvisited. Visited links are functioning normally after the symptom occurs and will change color. However, the color of past links remains unvisited (blue). My history hasn't been cleared and everything remains. My places.sqlite is 40MB. Why do these symptoms occur? Is it possible to restore visited links from history?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.