Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

up date erased information saved... how do I go back to previous firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

up date erased information saved over years of saving... how do I go back to previous firefox... please let me not keep the upgrade that erased everything

up date erased information saved over years of saving... how do I go back to previous firefox... please let me not keep the upgrade that erased everything

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Before doing that, make sure you still have the information somewhere. Is there a file of Firefox data on your desktop?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-user-data-missing-after-firefox-update https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-older-version-firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.