Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks gone.

more options

Basically all my bookmarks are gone from the bookmark tab but when i actually go into the bookmarks settings their still there and I can still use them but would like them at my bookmark bar, they were there yesterday and now they just gone.

Basically all my bookmarks are gone from the bookmark tab but when i actually go into the bookmarks settings their still there and I can still use them but would like them at my bookmark bar, they were there yesterday and now they just gone.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi epiclygamer4534, Is your Bookmarks Toolbar hidden?

Show or hide the Bookmarks toolbar https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-toolbar-display-favorite-websites#w_show-or-hide-the-bookmarks-toolbar

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.