On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help please! Bookmarks lost and no restore file of bookmarks kept

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please let me know how I can get my old bookmarks as I do not have any on file in the restore area the only ones I have are five teen year old ones, Can you please help me restore them to the my original ones?

Please let me know how I can get my old bookmarks as I do not have any on file in the restore area the only ones I have are five teen year old ones, Can you please help me restore them to the my original ones?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

See Recover lost or missing Bookmarks, did any event like updates or refresh happen prior to the bookmarks missing?

Hữu ích?

more options

Thank you for reaching out Ling!

The backup files are not there, it only ones from fifteen years ago. is there any way to get the ones I was recently was using?

Thank you

Hữu ích?

more options

Hi, If you have a time machine backup, you can restore the places.sqlite file from your backup. The following article will show you how to find the location: Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.