Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DNS Leak

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

In my cfg file for firefox i use a custom DNS server (Quad 9 which uses 9.9.9.9). It appears this causes DNS Leaks while using a VPN.

The line is this: lockPref("network.trr.uri", "https://dns.quad9.net/dns-query"); Obviously instead of writing 9.9.9.9 this line uses the above shown adress.

If i want to use cloudflare which is 1.1.1.1 instead of 9.9.9.9 what adress do i have to use? Still haven't figured this out...

In my cfg file for firefox i use a custom DNS server (Quad 9 which uses 9.9.9.9). It appears this causes DNS Leaks while using a VPN. The line is this: lockPref("network.trr.uri", "https://dns.quad9.net/dns-query"); Obviously instead of writing 9.9.9.9 this line uses the above shown adress. If i want to use cloudflare which is 1.1.1.1 instead of 9.9.9.9 what adress do i have to use? Still haven't figured this out...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The address in about:config here is https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query

(I am curious to see whether that has to be moderated.)

more options

OK, the address had to be moderated so I am posting it again with a blank space which you will have to remove.

https://mozilla.cloudflare-dns. com/dns-query