Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 101.0 > History Menu > Clear Recent History > Where is Saved Passwords?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi dear managers, In Firefox 101.0 i want to clear Saved Passwords from History Menu > Clear Recent History! But in new version of FF it is not there. Is there a way to clear Saved Passwords from that menu instead of Saved Logins... In Settings of FF separately?

Thanks for future advance

Hi dear managers, In Firefox 101.0 i want to clear Saved Passwords from History Menu > Clear Recent History! But in new version of FF it is not there. Is there a way to clear Saved Passwords from that menu instead of Saved Logins... In Settings of FF separately? Thanks for future advance

Giải pháp được chọn

It isn't there in my Firefox either but I don't remember it being there. You will have to use Passwords to remove saved passwords.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It isn't there in my Firefox either but I don't remember it being there. You will have to use Passwords to remove saved passwords.