Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not working

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rickl8327

more options

I have a user whose Firefox has stopped working. It will start up, but nothing ever is displayed in the window. The address bar and buttons are all there, but nothing from a web site, just a white page. If I enter a url, or click on a bookmark the refresh button never changed to an 'X', but I can see traffic from her machine going across our firewall. Try to go into setup and it's the same thing. About:config displays nothing. It's all just a blank page. Other browsers seem to work fine.

I've tried refreshing, and I've uninstalled and reinstalled, but it didn't fix it. Any ideas?

Thanks.

I have a user whose Firefox has stopped working. It will start up, but nothing ever is displayed in the window. The address bar and buttons are all there, but nothing from a web site, just a white page. If I enter a url, or click on a bookmark the refresh button never changed to an 'X', but I can see traffic from her machine going across our firewall. Try to go into setup and it's the same thing. About:config displays nothing. It's all just a blank page. Other browsers seem to work fine. I've tried refreshing, and I've uninstalled and reinstalled, but it didn't fix it. Any ideas? Thanks.

Giải pháp được chọn

Today, I went into About Firefox and ran the update. That seemed to fix it.

Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I have a second user now with the same issue.

Hữu ích?

more options

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

See "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022":

You may also have to install the Visual Studio 2013 Redistributable Package. You need to reboot the computer.

Hữu ích?

more options

cor-el I reinstalled the Visual C++ redistributable but it didn't fix it. Other ideas?

Thanks.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Today, I went into About Firefox and ran the update. That seemed to fix it.

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.