Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adding a side bar for bookmarks.

more options

I had to remove my side bar to do a print screen. With the latest version of Firefox I can't find how to put the side bar back! Not Happy..... It use to be obvious but now it is too hidden. Who is doing the user testing these days? Please fix the issue.

I had to remove my side bar to do a print screen. With the latest version of Firefox I can't find how to put the side bar back! Not Happy..... It use to be obvious but now it is too hidden. Who is doing the user testing these days? Please fix the issue.

Giải pháp được chọn

Hi tillrobert, You can use CTRL + B to turn on your Sidebar. Or, you can add the Sidebars Button to your toolbar from the Customize panel - Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi tillrobert, You can use CTRL + B to turn on your Sidebar. Or, you can add the Sidebars Button to your toolbar from the Customize panel - Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs