Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Privacy & Security settings

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I can't find that page anywhere. What happened?

Doug Pomeroy

I can't find that page anywhere. What happened? Doug Pomeroy

Giải pháp được chọn

You have to at far right click the 3 dash lines and click settings and the settings menu will show up and you can see the privacy settings.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0