Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No PDF handling options in Firefox 99

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mail1155

more options

Dear Madam or Sir,

since updating to Firefox 99, we are unable to view PDF files in Firefox, because we are unable to select how to handle PDF files in the settings, cf. 1.PNG We don’t have any enterprise policies enabled except for disabling updates, cf. 2.PNG. We tried disabling hardware acceleration, but it did not help, cf. 3.PNG We tried safe mode and an empty user profile, both to no avail.

This problem seems to be irrespective of the user profile because when I roam my user profile to a machine with FF 93 ESR, there is no issue and I can view PDFs in the browser.

Is there any suggestion how to return the built-in PDF viewer?

Thank you very much in advance!

Best regards

Victor

Dear Madam or Sir, since updating to Firefox 99, we are unable to view PDF files in Firefox, because we are unable to select how to handle PDF files in the settings, cf. 1.PNG We don’t have any enterprise policies enabled except for disabling updates, cf. 2.PNG. We tried disabling hardware acceleration, but it did not help, cf. 3.PNG We tried safe mode and an empty user profile, both to no avail. This problem seems to be irrespective of the user profile because when I roam my user profile to a machine with FF 93 ESR, there is no issue and I can view PDFs in the browser. Is there any suggestion how to return the built-in PDF viewer? Thank you very much in advance! Best regards Victor
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thank you very much! We already have Acrobat DC 2017 deployed. Maybe we should really go back to 91 ESR and stick to ESR.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Thank you very much! We already have Acrobat DC 2017 deployed. Maybe we should really go back to 91 ESR and stick to ESR.