On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Multi Account container advanced proxy setting does not work. Connection Timeout/Refused.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello Everyone,

After inserting the proxy information, webpages in the container tab refuse to load/connect, I insert the IP address and I've also tried the Fully qualified domain name, using the type://host:port syntax, I get "The proxy server is refusing connections" and "The connection has timed out" error messages.

If I setup the proxy via the settings menu the entire browser uses the proxy server address, I am trying to specify a different proxy server for each container.

Hello Everyone, After inserting the proxy information, webpages in the container tab refuse to load/connect, I insert the IP address and I've also tried the Fully qualified domain name, using the type://host:port syntax, I get "The proxy server is refusing connections" and "The connection has timed out" error messages. If I setup the proxy via the settings menu the entire browser uses the proxy server address, I am trying to specify a different proxy server for each container.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

A new version of FMA may contain a bug. Try to disable addons' updates and install 8.0.4. Does it work?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

A new version of FMA may contain a bug. Try to disable addons' updates and install 8.0.4. Does it work?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.