Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Right click not working on firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi robinarensgamer

more options

Hi I am using firefox in arch linux 5.17.9-zen1-1-zen kernel and after the new firefox update I can't right click in firefox. Whenever I right click the context menu shows up for 1 sec and then it automatically takes me to the previous page. Click on the image automatically prompts me to download it although I don't want to download the image. Is there anything I can do to fix the issue ?

Hi I am using firefox in arch linux 5.17.9-zen1-1-zen kernel and after the new firefox update I can't right click in firefox. Whenever I right click the context menu shows up for 1 sec and then it automatically takes me to the previous page. Click on the image automatically prompts me to download it although I don't want to download the image. Is there anything I can do to fix the issue ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

huh,i don´t have the same issue on 19.3,you sure this is a issue?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.