Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable all video

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello everyone,

I need to disable all videos from ever playing no matter what for medical safety reasons, does Firefox allow this?

I've already found the option in the config to disable GIFs. Turning off autoplay is not enough.

Hello everyone, I need to disable all videos from ever playing no matter what for medical safety reasons, does Firefox allow this? I've already found the option in the config to disable GIFs. Turning off autoplay is not enough.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Only on Firefox? You could remove some vital piece of software on your system which enables videos to play.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.