Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Interactive I frame is non-responsive and often blurred out on Firefox Browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bill.jensen

more options

Indigo Slate has created an interactive site for our client but on Firefox browsers on both Windows and Mac the interactive I i frames are non-responsive and often blurred out: https://exploresurface.com/#/en-us/touchscreen-display is one example of many on the site we have created. This issue does not occur with Chrome, Opera, or Microsoft Edge.

Indigo Slate has created an interactive site for our client but on Firefox browsers on both Windows and Mac the interactive I i frames are non-responsive and often blurred out: https://exploresurface.com/#/en-us/touchscreen-display is one example of many on the site we have created. This issue does not occur with Chrome, Opera, or Microsoft Edge.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Here's what they say:

Hữu ích?

more options

Click the X in the upper right hand corner and you will see the issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.