Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

shortcut display and user name/password autofill

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My shortcut display had frequently visited websites shown and these have been replaced by several sponsored shortcuts I am not interested in. Plus, my saved user names and passwords are not loading even though they are still stored. I don't understand what happened, why these have changed, or how to restore what I previously had on shortcuts. I am not a tech savvy person and am stumped and looking for help

My shortcut display had frequently visited websites shown and these have been replaced by several sponsored shortcuts I am not interested in. Plus, my saved user names and passwords are not loading even though they are still stored. I don't understand what happened, why these have changed, or how to restore what I previously had on shortcuts. I am not a tech savvy person and am stumped and looking for help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can possibly pin your own favorite websites to tiles on the Firefox Home page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.