Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My computer is crashing pretty regularly, and the web browser behaves irratically until I force quit, for weeks. I suspect that the version of mozilla that I am using is too much for my operating system. Mac OS 10.13.6

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Is it possible for me to stop updates/get an older mozilla version for my computer?

Is it possible for me to stop updates/get an older mozilla version for my computer?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.